Kontakt
                                         HISTORIA SZKOŁY
Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej.
C. K. Norwid
    „Muzyka jest jak morze: stoimy na jednym brzegu i widzimy dal, ale drugiego brzegu dojrzeć niepodobna.” (Henryk Sienkiewicz).
    Tę subiektywną definicję muzyki można odnieść również do dziejów szkolnictwa muzycznego na Śląsku, które wydają się nieprzeniknione. Jesteśmy dumni, że nasza Jubilatka - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Katowicach - od 70 lat wpisuje się w jego historię, współtworząc bogatą panoramę śląskiej kultury.
    Powróćmy zatem do źródeł. A sięgają one 9 I 1946, gdy Zarządzeniem Ministra Oświaty w porozumieniu z Ministrem Kultury i Sztuki powołano do życia Eksperymentalną Publiczną Szkołę Powszechną im. Stanisława Moniuszki w Katowicach.

    Warto podkreślić, iż nasza szkoła była pionierem nowoczesnego szkolnictwa muzycznego w Polsce - jako pierwsza w kraju i jedyna do 1950 roku podstawowa szkoła muzyczna, która łączyła naukę gry na instrumentach i elementy teorii  muzyki z nauką przedmiotów ogólnokształcących.
    Początkowo szkoła otrzymała do dyspozycji tylko 4 sale lekcyjne i 2 pomieszczenia administracyjne w budynku Podstawowej Żeńskiej Szkoły przy ulicy Stawowej 6. Lekcje gry na instrumentach odbywały się w prywatnych mieszkaniach nauczycieli. Brakowało nie tylko zaplecza lokalowego, ale także instrumentów i pomocy dydaktycznych. Mimo wielu niedogodności eksperyment pedagogiczny, któremu patronowała ówczesna pani  dyrektor Helena Lewandowska- Bezegowa, zakończył się sukcesem.
    W uznaniu zasług szkoły dla środowiska muzycznego Śląska dnia 1 IX 1950 r. Ministerstwo Kultury i Sztuki zmieniło jej nazwę na Państwową Podstawową Szkołę Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Katowicach, z siedzibą w obecnym budynku przy ul. Dąbrówki 9. Funkcję dyrektora Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej powierzono wówczas p. Alinie Janiszewskiej, a następnie p. Robertowi Mikule.
    Nasz innowacyjny pomysł łączenia edukacji muzycznej i ogólnokształcącej stał się inspiracją dla innych szkół muzycznych w Polsce - w Warszawie, Gdańsku-Oliwie i Krakowie.

    Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej, gwarantującym ciągłość edukacji muzycznej od klasy pierwszej do maturalnej, było połączenie jej z Państwowym Liceum Muzycznym. Tak oto w 1968 roku powstała Państwowa Szkoła Muzyczna Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Jej dyrektorem został p. Aleksander Warykiewicz. Po czterech latach od połączenia pionu podstawowego z licealnym Ministerstwo Kultury i Sztuki zadecydowało o ponownym ich rozdzieleniu i utworzeniu 1 września 1972 roku Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Katowicach oraz Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Katowicach. Funkcję dyrektora 6-letniej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia powierzono p. Zygmuntowi Kurzowi.

    Wyjątkowym prezentem dla szkoły z okazji 30-lecia istnienia było przywrócenie jej patrona - Stanisława Moniuszki. Jego piękny portret pędzla wybitnego malarza – p. Stanisława Mazusia na co dzień zajmuje swe godne miejsce nad drzwiami sali nr 8, „od święta” zaś towarzyszy szkolnym uroczystościom, podobnie jak inne symbole szkoły - sztandar oraz hymn, do którego słowa i muzykę napisał Wojciech Losinszek - jeszcze jako uczeń naszej szkoły. Hymn szkolny - wykonywany do dziś przez chór i orkiestrę w opracowaniu Józefa Szulca i Józefa Klyty - łączy przeszłość z teraźniejszością.

    Innym nawiązaniem do tradycji była ponowna zmiana nazwy szkoły w roku 1980 - na tę, jaką nadano jej w początkowych latach działalności – Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna im. Stanisława Moniuszki. Dyrektorem była wówczas p. Elżbieta Hałgas, która wraz z p. wicedyrektor Bronisławą Polok kierowała szkołą przez 14 lat. W wyniku konkursu w 1991r. stanowisko dyrektora objęła p. Janina Gawron, której zawdzięczamy remont kapitalny budynku i jego obecny układ przestrzenny.
    Kolejnym ogniwem przekształceń, którym podlegała nasza szkoła, było utworzenie 1 września 1994 roku Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach, złożonego z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki i Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Karola Szymanowskiego. Funkcję dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych przez 18 lat pełnił p.Jerzy Sieczka, a po nim - od 2007 do 2012 roku - p. Stanisław Maliszewski. Obecnie dyrektorem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach jest p.Bernadeta Stańczyk. Stanowiska wicedyrektora POSM I st. do 2007 r. zajmowały p. Janina Gawron i p. Joanna Krawczyk, następnie p. Janina Gawron i p. Alicja Ostrowska-Dorf, a od 2012 roku - p.Anna Orlik i p.Alicja Ostrowska-Dorf.
    13 października 2014 roku Zespołowi Państwowych Szkół Muzycznych nadano imię Wojciecha Kilara. Rok Jubileuszu 70-lecia Szkoły okazał się rokiem szczególnym - 20 września 2016 roku Prezydent Miasta Katowice p.Marcin Krupa podpisał w obecności p.Bernadety Stańczyk, Dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara, akt notarialny przenoszący prawo własności do nieruchomości przy ulicy Dąbrówki 9 w Katowicach, w której mieści się Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. Stanisława Moniuszki, na rzecz Skarbu Państwa. Tym samym zakończyły się sukcesem wieloletnie starania pani Dyrektor Stańczyk i poprzednich Dyrektorów o przejęcie całego budynku, dzięki czemu nasza Szkoła uzyskała możliwość dalszego rozwoju ze względu na nowe pomieszczenia przejęte po Akademii Sztuk Pięknych i będzie można - zgodnie z prawem - rozpocząć prace budowlane i remontowe przewidziane dla POSM I st.

    Nasza szkoła od 70 lat daje swym uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju uzdolnień artystycznych i pozaartystycznych. Zapatrzeni w jej przyszłość, sięgamy do historii w poszukiwaniu wartości, które ją, a także nas - wszystkich jej sympatyków - ukształtowały. Prowadzą nas one do pierwotnego źródła muzyki. Jeśli rację miał Pitagoras, pisząc iż „muzyka budzi w sercu pragnienie dobra”, misja szkoły jeszcze długo się nie wyczerpie.
    Nie ma tradycji bez symboli. Gdy po latach wspominać będziemy naszą Jubilatkę, komuś przypomni się twarz Kolegi, Nauczyciela, Wychowawcy, Dyrektora, ktoś inny zanuci w myślach słowa szkolnego hymnu lub zobaczy twarz Stanisława Moniuszki ze szkolnego portretu. Aby każdy z nas mógł wydobyć kiedyś z pamięci inne wspomnienie, przypomnijmy sobie szkolne symbole - słowa hymnu, wizerunek sztandaru czy piękny portret Stanisława Moniuszki pędzla Jego imiennika - p. Stanisława Mazusia.

    „Tylko systematyczno - tytaniczna praca czyni MISTRZA” - pisał malarz, władający świetnie nie tylko pędzlem, ale i słowem. Pielęgnujmy więc nasze wspomnienia ukryte w pięknych słowach, obrazach i dźwiękach…

1.Szukasz skarbów na świecie,/ nie chcesz straconych lat.
/Pełnię szczęścia to tylko/ może szkoła ci dać./

Taka szkoła jak moja/skarby wiedzy ci da/
i nauczy jak kochać/Dom, Ojczyznę i nas./
Ref. Wspaniałe lata w muzycznej szkole./
Gdy
wspomnisz, znowu w uszach zabrzmi szkolny dzwonek./
Więc nie trać czasu, do nauki bierz się już,/
by nie za późno było zdobyć wiedzy cenny klucz./
By nie za późno było zdobyć wiedzy klucz.
2.Więc korzystaj ze skarbów, /które szkoła ci da,/
bo za późno żałować/utraconych już lat./
Nic nie wróci młodości,/lata miną jak sen,/
lecz w pamięci zostanie/szkolny zwyczajny dzień

„Hymn szkoły”
autor słów i muzyki - Wojciech Losinszek

Rekrutacja
Kalendarz
Historia szkoły
Osiągnięcia
Sekcje
Kadra
Podręczniki
Lektury
Świetlica