Kontakt
Rekrutacja
Kalendarz
Historia szkoły
Osiągnięcia
Sekcje
Kadra
Podręczniki
Lektury
Świetlica

 
17 MARCA 2018 GODZ. 10.00 -  DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
16 KWIETNIA 2018 - BADANIE PRZYDATNOŚCI KANDYDATÓW DO KLASY I


Podstawa prawna:                                                                                                                                                   
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195)
2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.                                                                                               
3.  Statut Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach.
      

§1

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej jest ukończenie w roku kalendarzowym 7 lat lub 6 lat w przypadku podjęcia przez rodziców (opiekunów prawnych) decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły, o ile dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej.

§2

Rodzice lub opiekunowie dzieci ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej składają wniosek o przyjęcie dziecka w terminie od 15 stycznia do 31 marca.

§3

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie badania przydatności, które przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjna w okresie od dnia 1 kwietnia do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.

§4

Badanie przydatności kandydatów obejmuje zbiorową lekcję rytmiki, indywidualne badanie predyspozycji słuchowych i poczucia rytmu oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

§5

Warunkiem zakwalifikowania do klasy pierwszej jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60% możliwych punktów. W przypadku większej liczby zakwalifikowanych kandydatów niż liczba miejsc o przyjęciu do klasy pierwszej decyduje wyższa punktacja. W przypadku dwóch kandydatów o takiej samej punktacji o przyjęciu decyduje wyższa punktacja z badania predyspozycji słuchowych.

§6

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma zostać przyjęty. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie możliwości przyjęcia kandydata.

§7

Datę badania przydatności kandydatów do klasy pierwszej i egzaminu kwalifikacyjnego do klas wyższych ustala dyrektor szkoły.

§8

Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ostatecznej oceny z badania przydatności, uwzględniając w swej decyzji możliwości szkoły zapewnienia kandydatom właściwych warunków kształcenia na poszczególnych instrumentach. Dyrektor może wyznaczyć limity przyjęć na poszczególne instrumenty do poszczególnych klas.

§9

Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma zostać przyjęty oraz przedstawionego przez kandydata świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy w szkole, do której uczęszczał.

§10

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności.

§11

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.


 TYPY ZADAŃ
PODCZAS INDYWIDUALNYCH BADAŃ PREDYSPOZYCJI MUZYCZNYCH I POCZUCIA RYTMU

1. Zaśpiewanie piosenki na pamięć przygotowanej uprzednio na lekcji zbiorowej.

2. Powtarzanie głosem śpiewanych melodii - dziecko powtarza melodie prezentowane przez nauczyciela.

3. Rozróżnianie wysokości dźwięków: wyższe - niższe­­ ( „cienkie - grube”).

4. Określanie zmian w powtarzanych melodiach - dziecko wskazuje zmiany w melodii bądź też owych zmian nie stwierdza, używając zwrotów „tak samo” lub „źle”.

5. Określanie ilości współbrzmiących dźwięków - dziecko określa, ile uderzonych jednocześnie dźwięków słyszy („jeden”, „dwa” lub „dużo”).

6. Dośpiewywanie ostatniego - brakującego - dźwięku w krótkich melodiach.

7. Wyklaskanie rytmu zagranej na pianinie melodii.

8. Powtórzenie - wystukanie - na bębenku rytmu zrealizowanego także na bębenku.